erfgoedonderzoek
- archeologische opgravingen
- - opgravingen naar methode
- - - kwadrantenmethode
- - - kwadratenmethode
- - - stratigrafische opgravingen
- - - vlakopgravingen
- - opgravingen naar motivatie
- - - noodopgravingen
- - - opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
- - - preventieve opgravingen
- - opgravingen naar oppervlaktedekking
- - - sleuvenonderzoek
- - - vlakdekkende opgravingen
- bouwhistorisch onderzoek
- - bouwarcheologisch onderzoek
- - bouwblokonderzoek
- evaluerend onderzoek
- - archiefonderzoek
- - assessment
- - bureauonderzoek
- - - analyse digitaal hoogtemodel
- - - kaartstudie
- - - literatuurstudie
- - - luchtfotografisch onderzoek
- - - onderzoek van satellietbeelden
- - evaluerend terreinonderzoek
- - - archeologisch vooronderzoek
- - - - archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
- - - - - proefputten i.f.v. steentijdartefactensites
- - - - - proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
- - - - archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
- - - - - archeologische veldkartering
- - - - - - niet-systematische veldkartering
- - - - - - systematische veldkartering
- - - - - - - detailkartering
- - - - - geofysisch onderzoek
- - - - - - elektrische weerstandsmeting
- - - - - - elektromagnetisch onderzoek
- - - - - - grondradaronderzoek
- - - - - - magnetometrisch onderzoek
- - - - - - metaaldetectie
- - - - - - - magneetvissen
- - - - controle van werken
- - - booronderzoek
- - - - landschappelijk booronderzoek
- - - - paleolandschappelijk booronderzoek
- - - - verkennend archeologisch booronderzoek
- - - - waarderend archeologisch booronderzoek
- - - fotogrammetrisch onderzoek
- - - geochemisch onderzoek
- - - - fosfaatanalyse
- - - landschappelijk bodemonderzoek
- - - - landschappelijke profielputten
- - - muurwerkarcheologie
- - historische studie
- - - toponymische studie
- - teledetectie
- - - laseraltimetrie
- - - luchtfotografie
- - - - infraroodfotografie
- - - - luchtfotografische prospectie
- inventarisatie
- - ad hoc-inventarisatie
- - geografische inventarisatie
- - - geografische inventarisatie uit ankerplaatsen
- - thematische inventarisatie
- post-excavation onderzoek
- - gebruikssporenanalyse
- - materiaalstudie
- - natuurwetenschappelijk onderzoek
- - - archeometrie
- - - - dateringsonderzoek
- - - - - archeomagnetische datering
- - - - - dendrochronologisch onderzoek
- - - - - optisch gestimuleerde luminescentiedatering
- - - - - radiokoolstofdatering
- - - - - thermoluminescentiedatering
- - - - fysico-chemische en biochemische analytische methoden
- - - - - biochemische analytische methoden
- - - - - - DNA-onderzoek
- - - - - - stabiele isotopenonderzoek
- - - - - fysico-chemische analytische methoden
- - - ecologische archeologie
- - - - archeobotanisch onderzoek
- - - - - anthracologisch onderzoek
- - - - - diatomeeƫnonderzoek
- - - - - houtonderzoek
- - - - - palynologisch onderzoek
- - - - - zaden- en vruchtenonderzoek
- - - - archeozoƶlogisch onderzoek
- - - - - onderzoek van gewervelde diersoorten
- - - - - onderzoek van ongewervelde diersoorten
- - - - - - archeoparasitologisch onderzoek
- - - - - - insecten- en mijtenonderzoek
- - - - - - malacologisch onderzoek
- - - - fysisch-antropologisch onderzoek
- - - forensische archeologie
- - - micromorfologisch onderzoek
- typologisch-thematisch onderzoek
- - oeuvrestudie architect
toevalsvondsten
- baggervondsten
erfgoedaanduiding
- afbakenen erfgoedlandschappen
- afbakenen GGA
- beschermingen
- erkenningen als UNESCO Werelderfgoed
- vaststellingen
erfgoedadministratie
- actualisaties
- adrescontroles
- synchronisaties
erfgoedbeheer
- conservatie
- in-situbehoud
- monitoring
- restauratie