archeologische depots
- deposities van menselijke resten
- munitiedepots
- muntschatten
- rivierdeposities
archeologische indicaties
- crash sites
- indicaties naar hoeveelheid
- - losse vondsten
- - verspreide vondsten
- - vondstenconcentraties
- indicaties uit luchtfotografie
- - crop marks
- - shadow marks
- - snow marks
- - soil marks
- indicaties voor bouwtechnieken
- - indicaties voor houtbouw
- - indicaties voor steenbouw
- - indicaties voor vakwerkbouw
- indicaties voor grondstofbewerking
- - indicaties voor beenbewerking
- - indicaties voor glasbewerking
- - indicaties voor houtbewerking
- - indicaties voor metaalbewerking
- - indicaties voor steenbewerking
- - - indicaties voor vuursteenbewerking
- kraters
- - bomkraters
- - granaattrechters
- - mijnkraters
archeologische objecten
- ambachtelijke objecten
- bevestigingselementen
- bouwelementen
- bouwmaterialen
- funeraire, rituele en religieuze objecten
- kleding en -accessoires
- kleinsculptuur
- munten
- recreatieve objecten
- sieraden
- uitrusting voor dieren
- vaatwerk
- versieringsonderdelen van voorwerpen
- vervoermiddelonderdelen
- - vaartuigonderdelen
- - vliegtuigonderdelen
- - voertuigonderdelen
- wapens en munitie
- - jachtobjecten
- werktuigen
archeologische sporen en uitgravingen
- cultuurlagen
- - afvallagen
- - akkerlagen
- - brandlagen
- - funderingslagen
- - nivelleringslagen
- - ophogingslagen
- - puinlagen
- - stabiliseringslagen
- gebouwplattegronden
- greppels
- - afwateringsgreppels
- - funderingsgreppels
- - kringgreppels
- - perceelsgreppels
- - standgreppels
- haardplaatsen
- - haardkuilen
- kuilen
- - afvalkuilen
- - kalkkuilen
- - paalkuilen
- muurresten
- ovens
- paalsporen
- ploegsporen
- spitsporen
- vloeren
- wallen (morfologische elementen)
bebouwingspatronen
- domeinen
- - abdijdomeinen
- - kasteeldomeinen
- nederzettingen
- - nederzettingen naar functie
- - - economische nederzettingen
- - - - agrarische nederzettingen
- - - - portussteden
- - - - vici
- - - - vissersdorpen
- - - kampdorpen
- - - kampplaatsen
- - - - basiskampen
- - - - extractiekampen
- - - - special activity sites
- - - versterkte nederzettingen
- - - - oppida
- - nederzettingen naar omvang
- - - dorpen
- - - gehuchten
- - - kleine steden
- - - steden
- - nederzettingen naar uitzicht
- - - inheemse nederzettingen
- - - platformsites
- - - - terpen
- - nederzettingen naar verschijningsvorm
- - - circulaire nederzettingen
- - - kernnederzettingen
- - - - kasteel-hof-kerknederzettingen
- - - - kruispuntnederzettingen
- - - pleinnederzettingen
- - - - enkelvoudige pleinnederzettingen
- - - - meervoudige pleinnederzettingen
- - - rasternederzettingen
- - - rijnederzettingen
- - - - straatnederzettingen
- - verspreide bebouwing
bodemgebruik
- aanplanten
- - populierenaanplanten
- - rijshoutaanplanten
- akkerlanden
- - graanakkers
- - hopakkers
- - tabaksakkers
- - vlasakkers
- boomgaarden
- - halfstamboomgaarden
- - hoogstamboomgaarden
- - - boerenboomgaarden
- - - weideboomgaarden
- - laagstamboomgaarden
- bossen
- - bossen naar beheersvorm
- - - hakhoutpercelen
- - - hooghoutpercelen
- - - - kathedraalbossen
- - - middelhoutpercelen
- - bossen naar gebruik
- - - geriefhoutbossen
- - - jachtbossen
- - - parkbossen
- - - productiebossen
- - - - mijnhoutbossen
- - bossen naar soortsamenstelling
- - - gemengde bossen
- - - loofbossen
- - - - broekbossen
- - - - ooibossen
- - - - vloedbossen
- - - naaldbossen
- - oude bossen
- graslanden
- - graslanden naar beheersvorm
- - - hooilanden
- - - weilanden
- - - - hooiweiden
- - graslanden naar soortensamenstelling
- - - heischrale graslanden
- - - kalkgraslanden
- - - venige graslanden
- - - zilte graslanden
- heiden
- moerassen
- - rietlanden
- rietsnijderijen
- ruigten
- - grazige ruigten
- - struwelige ruigten
- wijngaarden
bodems en afzettingen
- afzettingen
- - kalktufafzettingen
- - moerasijzerertsafzettingen
- - moeraskalkafzettingen
- - veenafzettingen
- bodems
- - bodems met aanrijkingshorizont
- - - podzols
- - bodems met aanrijkingshorizont van klei
- - - albeluvisols
- - - alisols
- - - luvisols
- - bodems met oxidatie-/reductieverschijnselen
- - - gleysols
- - - stagnosols
- - bodems met sterke menselijke invloed
- - - anthrosols
- - - - plaggenbodems
- - - technosols
- - bodems zonder of met beperkte profielontwikkeling
- - - arenosols
- - - cambisols
- - - fluvisols
- - - regosols
- - - umbrisols
- - organische bodems
- - - veenbodems
- - paleobodems
- - - bodems van Opgrimbie
- - - Kesselt-bodems
- - - Rocourt-bodems
- - - Usselo-bodems
gebouwen en structuren
- bijgebouwen
- - acetyleenfabriekjes
- - achterhuizen
- - bakhuizen
- - boothuizen
- - dierenverblijven
- - - duivenverblijven
- - - - duifhuizen
- - - - duiventillen
- - - - duiventorens
- - - hondenhokken
- - - stallen
- - - - paardenstallen
- - - - quarantainestallen
- - - verblijven voor hoenderachtigen
- - - - eendenhuisjes
- - - - fazantenhokken
- - - - fazantenrennen
- - - - kippenhokken
- - - - kippenrennen
- - - - pauwenhokken
- - - volières
- - garages
- - ijskelders
- - jachthuizen
- - koetshuizen
- - kunstenaarsateliers
- - oranjeries
- - poorten (bijgebouwen)
- - serres
- - - druivenserres
- - - koude bakken
- - - palmhuizen
- - veranda's
- - wagenhuizen
- - washuizen
- - wintertuinen
- economische gebouwen en structuren
- - agrarische gebouwen en complexen
- - - agrarische complexen
- - - - fermes indigènes
- - - - fokkerijen
- - - - - stoeterijen
- - - - hoeven
- - - - - hoeven naar functie
- - - - - - abdijhoeven
- - - - - - kasteelhoeven
- - - - - - kloosterhoeven
- - - - - hoeven naar vormelijk type
- - - - - - gesloten hoeven
- - - - - - - vierkantshoeven
- - - - - - hoeven met losse bestanddelen
- - - - - - langgestrekte hoeven
- - - - landbouwkolonies
- - - - tuinbouwbedrijven
- - - - - bloemisterijen
- - - - villa's (archeologisch erfgoed)
- - - agrarische gebouwen
- - - - aalpompen
- - - - asten
- - - - - hopasten
- - - - braskoten
- - - - champignonkelders
- - - - hutkommen
- - - - melkhuizen (agrarische gebouwen)
- - - - mestvaalten
- - - - potstallen
- - - - tabaksstellingen
- - - - veekralen
- - - - zomerkeukens
- - gebouwen voor handel en dienstverlening
- - - eet- en drinkgelegenheden
- - - - cafés
- - - - herbergen
- - - - - afspanningen
- - - - kantines
- - - - koffiehuizen
- - - - melkhuizen (eet- en drinkgelegenheden)
- - - - restaurants
- - - - tearooms
- - - gebouwen van dienstverlenende bedrijven
- - - - garagebedrijven
- - - - huurhouderijen
- - - - kapsalons
- - - - wasserijen
- - - gebouwen voor financiële instellingen
- - - - bankgebouwen
- - - - beursgebouwen
- - - gildehuizen
- - - handelsgebouwen
- - - - apotheken
- - - - bakkerijen
- - - - groothandels
- - - - hallen
- - - - - graanhallen
- - - - - lakenhallen
- - - - - vishallen
- - - - - vleeshallen
- - - - kiosken
- - - - marktplaatsen
- - - - - macella
- - - - slagerijen
- - - - veilinggebouwen
- - - - waaggebouwen
- - - - warenhuizen
- - - - winkelcentra
- - - - winkelgalerijen
- - - - winkels
- - - kantoorgebouwen
- - - logeergelegenheden
- - - - hotels
- - - - jeugdherbergen
- - - natiehuizen
- - nijverheidsgebouwen en productieplaatsen
- - - algemene elementen van nijverheidsgebouwen
- - - - fabrieksschoorstenen
- - - - ketelhuizen
- - - - laboratoria
- - - - machinezalen
- - - - werkplaatsen
- - - gebouwen en structuren voor metaalbewerking en -verwerking
- - - - constructiewerkplaatsen
- - - - gieterijen
- - - - metaalfabrieken
- - - - smelterijen
- - - - smeltovens
- - - - smidsen
- - - gebouwen en structuren voor petroleumnijverheid
- - - gebouwen en structuren voor voedings- en genotsmiddelenproductie
- - - - azijnfabrieken
- - - - bakovens
- - - - bottelarijen
- - - - brouwerijen
- - - - chocoladefabrieken
- - - - cichoreifabrieken
- - - - conservenfabrieken
- - - - distilleerderijen
- - - - gist- en spiritusfabrieken
- - - - industriële bakkerijen
- - - - koffiebranderijen
- - - - maalderijen
- - - - - veevoederfabrieken
- - - - margarinefabrieken
- - - - mouterijen
- - - - oliefabrieken
- - - - pellerijen
- - - - slachthuizen
- - - - stekerijen
- - - - stroopfabrieken
- - - - suikerraffinaderijen
- - - - tabaksfabrieken
- - - - - sigarenfabrieken
- - - - viskweekvijvers
- - - - visverwerkingsbedrijven
- - - - vleesverwerkingsbedrijven
- - - - water- en frisdrankenfabrieken
- - - - zuivelfabrieken
- - - - - melkerijen
- - - gebouwen voor chemische nijverheid
- - - - kaarsenfabrieken
- - - - lijmfabrieken
- - - - stijfselfabrieken
- - - - verffabrieken
- - - - ziederijen
- - - - - zeepziederijen
- - - - - zoutziederijen
- - - gebouwen voor hout- en papiernijverheid
- - - - borstelfabrieken
- - - - droogovens
- - - - houtzagerijen
- - - - kartonfabrieken
- - - - klompenmakerijen
- - - - kuiperijen
- - - - mandenmakerijen
- - - - meubelfabrieken
- - - - papierfabrieken
- - - - schrijnwerkerijen
- - - - wagenmakerijen
- - - gebouwen voor nijverheid i.v.m. minerale producten
- - - - diamantslijperijen
- - - - gebouwen en structuren voor de productie van kalk en cement
- - - - - betonfabrieken
- - - - - kalkbranderijen
- - - - - kalkovens
- - - - gebouwen en structuren voor fijnkeramische nijverheid
- - - - - pottenbakkerijen
- - - - - pottenbakkersovens
- - - - - tegelbakkerijen
- - - - gebouwen en structuren voor glasproductie
- - - - - glasblazerijen
- - - - - glasfabrieken
- - - - gebouwen en structuren voor grofkeramische nijverheid
- - - - - dakpannenbakkerijen
- - - - - steenbakkerijen
- - - - - steenovens
- - - - - veldovens
- - - - steenhouwerijen
- - - - structuren voor zoutproductie
- - - - - briquetage
- - - gebouwen voor textiel- en lederwarenproductie
- - - - blekerijen
- - - - haarsnijderijen
- - - - jutefabrieken
- - - - kaarderijen
- - - - katoenfabrieken
- - - - leerlooierijen
- - - - leerlooierskuipen
- - - - schoenfabrieken
- - - - spinnerijen
- - - - textieldrukkerijen
- - - - textielververijen
- - - - touwslagerijen
- - - - twijnderijen
- - - - vlasfabrieken
- - - - - roterijen
- - - - - - rootputten
- - - - - zwingelarijen
- - - - weverijen
- - - - wolfabrieken
- - - - zijdefabrieken
- - - gebouwen, structuren en indicaties voor delfstofwinning
- - - - indicaties voor delfstofwinning
- - - - - ertswinning
- - - - - - ijzerertswinning
- - - - - extractiekuilen
- - - - - kalkwinning
- - - - - - kalkputten
- - - - - kleiwinning
- - - - - - kleiputten
- - - - - leemwinning
- - - - - mergelwinning
- - - - - steenwinning
- - - - - - steengroeven
- - - - - - vuursteenwinning
- - - - - veenwinning
- - - - - - moernering
- - - - - zandwinning
- - - - - zoutwinning
- - - - steenkoolmijnen
- - - - - mijngebouwen
- - - - - - schachtbokken
- - - grafische nijverheid
- - - - drukkerijen
- - - - uitgeverijen
- - - ijsfabrieken
- - - molens
- - - - hondenmolens
- - - - rosmolens
- - - - watermolens
- - - - windmolens
- - - muziekinstrumentenfabrieken
- - - structuren voor houtskoolproductie
- - - - houtskoolbranderijen
- - - - - meilers
- - opslagplaatsen
- - - aardappelkelders
- - - bietenkelders
- - - groentekelders
- - - hopmagazijnen
- - - horrea
- - - schuren
- - - - paalschuren
- - - silo's
- - - spijkers
- - - - vierpostenspijkers
- - - - zespostenspijkers
- - - voorraadkuilen
- funerair gerelateerde constructies
- - brandstapels
- - - ustrinae
- - crematoria
- - funeraria
- - lijkenhuizen
- - - mortuaria
- - ossuaria
- funeraire gebouwen en structuren
- - begraafplaatsen
- - - buitenbegraafplaatsen
- - - ereperken
- - - kerkhoven
- - - militaire begraafplaatsen
- - - militaire ereperken
- - - perken voor oud-strijders
- - - rijengrafvelden
- - - urnenvelden
- - funeraire constructies
- - - baldakijngraven
- - - cenotafen
- - - cippes
- - - gisanten
- - - grafheuvels
- - - - grafheuvels naar periode
- - - - - tumuli
- - - - grafheuvels naar status
- - - - - prinsengraven
- - - - grafheuvels naar vorm
- - - - - langbedden
- - - grafkapellen
- - - grafkelders
- - - grafkruisen
- - - grafplaten
- - - grafzerken
- - - grafzuilen
- - - heldenhuldezerken
- - - kamergraven
- - - megalietgraven
- - - obelisken (funeraire constructies)
- - - palenkransen
- - - portieken
- - - praalgraven
- - - rotsformaties (funeraire constructies)
- - - sarcofagen
- - - stèles
- - graven
- - - graven naar aantal bijzettingen
- - - - individuele graven
- - - - massagraven
- - - graven naar begrafenisritueel
- - - - crematiegraven
- - - - - beenderpakgraven
- - - - - brandrestengraven
- - - - - Brandschuttungsgräber
- - - - - bustumgraven
- - - - - urnengraven
- - - - inhumatiegraven
- - - - - kistgraven
- - - - - veldgraven
- - - graven naar inhoud
- - - - dierengraven
- - - - - krengbegravingen
- - - - mensengraven
- - - - - kindergraven
- - - - - volwassenengraven
- - - graven naar vorm
- - - - antropomorfe graven
- - - - grafkuilen
- - - - vlakgraven
- infrastructuur
- - bruggen
- - - bruggen naar functie
- - - - viaducten
- - - bruggen naar vorm
- - - - boogbruggen
- - - - hangbruggen
- - infrastructuur aan en in het water
- - - aanlegplaatsen
- - - - meerpalen
- - - - pontons
- - - dammen
- - - dijken
- - - - winterdijken
- - - - zomerdijken
- - - dokken
- - - droogdokken
- - - dukdalven
- - - gemalen
- - - - poldermolens
- - - - pompgemalen
- - - havenkranen
- - - havens
- - - hevelduikers
- - - inschepingsgebouwen
- - - kaaimuren
- - - kaapstanders
- - - loodswezengebouwen
- - - natiegebouwen
- - - overstorten
- - - pershuizen
- - - pomphuizen
- - - scheepshellingen
- - - scheepswerven
- - - sluizen
- - - - sluizen met militaire functie
- - - - - inundatiesluizen
- - - - sluizen voor scheepvaart
- - - - - keersluizen
- - - - - schutsluizen
- - - - - spuisluizen
- - - - sluizen voor waterhuishouding
- - - - - bevloeiingssluizen
- - - - - inlaatsluizen
- - - - - uitwateringssluizen
- - - spuikommen
- - - stuwen
- - - - schuiven
- - - - - spindelschuiven
- - - vuurtorens
- - - wadden
- - - zwaaikommen
- - infrastructuur voor de productie en distributie van elektriciteit en gas
- - - elektriciteitscabines
- - - elektriciteitscentrales
- - - elektrische onderstations
- - - gasfabrieken
- - infrastructuur voor landverkeer
- - - benzinestations
- - - parkeergarages
- - - weegbruggen
- - - wegen
- - - - wegen naar functie
- - - - - bedevaartswegen
- - - - - bronwegen
- - - - - drijfwegen
- - - - - handelswegen
- - - - - - postwegen
- - - - - - smokkelwegen
- - - - - - tolwegen
- - - - - kapelwegen
- - - - - kerkwegen
- - - - - militaire wegen
- - - - - molenwegen
- - - - - ommegangswegen
- - - - - ontginningswegen
- - - - - - basisontginningswegen
- - - - - - systematische ontginningswegen
- - - - - ontsluitingswegen
- - - - - oprijlanen
- - - - - oprillen
- - - - - pontwegen
- - - - - processiewegen
- - - - - promenades
- - - - - stationsstraten
- - - - - trekwegen
- - - - - turfwegen
- - - - - zomerwegen
- - - - - zoutwegen
- - - - wegen naar verharding
- - - - - gemengd verharde wegen
- - - - - halfverharde wegen
- - - - - - grindwegen
- - - - - - houtwegen
- - - - - - steenslagwegen
- - - - - onverharde wegen
- - - - - - aardewegen
- - - - - - graswegen
- - - - - - karrensporen
- - - - - - veenwegen
- - - - - verharde wegen
- - - - - - kasseiwegen
- - - - - - klinkerwegen
- - - - - - tegelwegen
- - - - wegen naar vorm
- - - - - dreven
- - - - - drevenstelsels
- - - - - - ganzenvoeten
- - - - - - sterren
- - - - - holle wegen
- - - - - paden
- - - - - verhoogde wegen
- - infrastructuur voor luchtverkeer
- - - ballonloodsen
- - - luchthavens
- - - vliegtuigloodsen
- - - vliegvelden
- - infrastructuur voor spoorverkeer
- - - lampisterieën
- - - seinhuizen
- - - spoorwegbeddingen
- - - sporen
- - - - tramsporen
- - - - treinsporen
- - - stationsgebouwen
- - - tractiestations
- - - tramstations
- - infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer
- - - captatiegalerijen
- - - filterhuizen
- - - riolen
- - - waterkuilen
- - - waterleidingen
- - - - aquaducten
- - - waterputten
- - - waterreservoirs
- - - - castella aquae
- - - watertorens
- - - waterwinningsgebouwen
- - - waterzuiveringsstations
- - keermuren
- - kunstmatige waterlopen
- - - grachten (infrastructuur)
- - - - bevloeiingsgrachten
- - - - ontwateringsgrachten
- - - - - hoofdgrachten
- - - - - langsgrachten
- - - - - leigrachten
- - - - - trekgrachten
- - - kanalen (infrastructuur)
- - - - turfvaarten
- - - molenlopen
- - kunstmatige watervlakken
- - - drenkplaatsen
- - - - drenkpoelen
- - - poelen
- - - pédiluves
- - - vijvers
- - - - serpentinevijvers
- - - - spiegelvijvers
- - - waterbekkens
- - ondergrondse tunnels
- - sanitaire infrastructuur
- - - badhuizen (Romeinse tijd)
- - - - thermen
- - - beerkuilen
- - - beerputten
- - - hypocausta
- - - toiletten
- - - - gemakhuisjes
- - - - latrines
- - - - openbare toiletten
- - stelplaatsen
- - telefooncentrales
- - tunnels
- - wachthuizen
- - - bushokjes
- - - tramhokjes
- - zendstations
- onderwijsgebouwen
- - gebouwen voor secundair onderwijs
- - - middenscholen
- - - normaalscholen
- - hogescholen
- - instituten voor blinden of doven
- - internaten
- - kinderdagverblijven
- - kleuterscholen
- - kostscholen
- - kunstacademies
- - lagere scholen
- - muziekscholen
- - - conservatoria
- - openluchtscholen
- - patronaten
- - schoolkolonies
- - seminaries
- - - juvenaten
- - universiteitsgebouwen
- - - universiteitsaula's
- - - universiteitscolleges
- - zondagsscholen
- ontspannings- en verenigingsgebouwen
- - bioscopen
- - bordelen
- - casino's
- - circussen
- - concertzalen
- - culturele centra
- - dansgelegenheden
- - dierenparken
- - - wildparken
- - dierentuinen
- - - aquaria
- - feestzalen
- - gemeenschapslokalen
- - harmoniezalen
- - kuuroorden
- - musea
- - muziekkiosken
- - openluchttheaters
- - operagebouwen
- - speeltuinen
- - sportgebouwen en -infrastructuur
- - - atletiekbanen
- - - golfbanen
- - - maneges
- - - renbanen
- - - - hippodromen
- - - - hondenbanen
- - - - wielerbanen
- - - schaatsbanen
- - - sportterreinen
- - - sportzalen
- - - - turnzalen
- - - stadions
- - - tribunes
- - - volkssportvoorzieningen
- - - - bolderskoten
- - - - bowlingbanen
- - - - kegelbanen
- - - - schietstanden
- - - zweminfrastructuur
- - - - zwembaden
- - - - - openluchtzwembaden
- - stoven
- - tentoonstellingspaviljoenen
- - theaters
- - vakantietehuizen
- - verenigingsgebouwen
- - - clubhuizen
- - - jeugdbewegingslokalen
- - - parochiezalen
- - - volkshuizen
- - wandelgalerijen
- - wandelpieren
- openbare gebouwen
- - administratiegebouwen
- - ambassades
- - archiefgebouwen
- - basilicae
- - bedelaarsinstellingen
- - belforten
- - bergen van barmhartigheid
- - bibliotheken
- - brandweerkazernes
- - congrescentra
- - consulaten
- - districtshuizen
- - douanekantoren
- - gemeentehuizen
- - gerechtsgebouwen
- - - justitiepaleizen
- - - vierscharen
- - gevangenissen
- - kasselrijhuizen
- - openbare badhuizen
- - politiekantoren
- - postkantoren
- - provinciehuizen
- - rijkswachtkazernes
- - schepenhuizen
- - stadhuizen
- - telegraafkantoren
- - tolkantoren
- religieuze gebouwen en complexen
- - abdijen
- - begijnhoven
- - commanderijen
- - cultusplaatsen
- - - landelijke heiligdommen
- - - mithraea
- - - tempels (archeologisch erfgoed)
- - - - inheems-Romeinse tempels
- - - viereckschanzen
- - kapellen (gebouwen en structuren)
- - - bedevaartkapellen
- - - kerkhofkapellen
- - kerken
- - - katholieke kerken
- - - - abdijkerken
- - - - basilieken
- - - - bedevaartkerken
- - - - begijnhofkerken
- - - - kapittelkerken
- - - - kathedralen
- - - - kloosterkerken
- - - - noodkerken
- - - - parochiekerken
- - - - - hulpkerken
- - - orthodoxe kerken
- - - protestantse kerken
- - kloosters
- - kluizen
- - moskeeën
- - priorijen
- - synagogen
- - vrijmetselaarstempels
- verdedigingswerken
- - kastelen (verdedigingswerken)
- - - burchten
- - - mottekastelen
- - - waterkastelen
- - lineaire verdedigingswerken
- - - grachten (verdedigingselementen)
- - - - walgrachten
- - - loopgraven
- - - palissaden
- - - verdedigingsmuren
- - - - muri gallici
- - - - stadsmuren
- - - wallen (verdedigingselementen)
- - - - stadsomwallingen
- - linies
- - - limites
- - militaire gebouwen
- - - arsenalen
- - - kazernes
- - - - officiersgebouwen
- - - militaire keukens
- - - soldatenbarakken
- - militaire kampen en bases
- - - marinebasissen
- - - militaire domeinen
- - - militaire kampen
- - - - castella
- - - - castra
- - - - marskampen
- - - - oefenkampen
- - observatieposten
- - versterkte gebouwen
- - - bunkers
- - - deep dugouts
- - - poorten (verdedigingselementen)
- - - - stadspoorten
- - - - waterpoorten
- - - schuilplaatsen
- - - - aachten
- - - - schuilkelders
- - - torens
- - - - burgi
- - - - donjons
- - - - stadstorens
- - - - vestingtorens
- - - - wachttorens
- - - - woontorens
- - versterkte sites
- - - batterijen
- - - causewayed enclosures
- - - dug-ins
- - - forten
- - - - heuvelforten
- - - - kustforten
- - - kogelvangen
- - - kustversterkingen
- - - redoutes
- - - ringwalburgen
- - - schansen
- - - - boerenschansen
- - - - militaire schansen
- - - schutsdammen
- - - vestingen
- - - - citadellen
- - - - vestingen van het gebastioneerd stelsel
- - - - - Vaubanvestingen
- verzorgingsgebouwen
- - dierenasielen
- - dokterspraktijken
- - gehandicapteninstellingen
- - infirmerieën
- - kraamklinieken
- - lazaretten
- - - leprozerieën
- - - pesthuizen
- - liefdadigheidsinstellingen
- - - gasthuizen
- - - - godshuizen
- - - - passantenhuizen
- - - weduwhuizen
- - - weeshuizen
- - psychiatrische instellingen
- - revalidatiecentra
- - rusthuizen
- - sanatoria
- - ziekenhuizen
- - - dispensaria
- woningen
- - kastelen (woningen)
- - - landhuizen
- - meergezinswoningen
- - - appartementsgebouwen
- - - - galerijflatgebouwen
- - - - logementshuizen
- - - - portiekflatgebouwen
- - - - torenflatgebouwen
- - - - woonblokken
- - - duplexwoningen
- - - opbrengstwoningen
- - - studentenhuisvesting
- - verblijfplaatsen
- - - mansiones
- - - mutationes
- - - stationes
- - woonhuizen
- - - woonhuizen naar bewoners
- - - - architectenwoningen
- - - - baljuwhuizen
- - - - bejaardenwoningen
- - - - boerenarbeiderswoningen
- - - - boerenwoningen
- - - - - boerenburgerhuizen
- - - - brouwerswoningen
- - - - directeurswoningen
- - - - dokterswoningen
- - - - douanierswoningen
- - - - gouverneurswoningen
- - - - invalidenwoningen
- - - - koninklijke paleizen
- - - - kosterswoningen
- - - - kunstenaarswoningen
- - - - molenaarswoningen
- - - - notariswoningen
- - - - onderwijzerswoningen
- - - - personeelswoningen
- - - - - boswachterswoningen
- - - - - conciërgewoningen
- - - - - hovenierswoningen
- - - - - jachtopzienerswoningen
- - - - - koetsierswoningen
- - - - - meesterwoningen
- - - - - rentmeesterwoningen
- - - - rijkswachterswoningen
- - - - serristenwoningen
- - - - sociale woningen
- - - - stationschefwoningen
- - - - teutenwoningen
- - - - veerhuizen
- - - - veldwachterswoningen
- - - - visserswoningen
- - - - vlashandelaarswoningen
- - - - wachterswoningen
- - - - - baan- en seinwachterswoningen
- - - - - sluis- en brugwachterswoningen
- - - - woningen van religieuzen
- - - - - aalmoezenierswoningen
- - - - - begijnenhuizen
- - - - - - conventen
- - - - - bisschoppelijke paleizen
- - - - - dekenijen
- - - - - kanunnikenhuizen
- - - - - kapelanieën
- - - - - pastorieën
- - - - - proosdijen
- - - - - refugiehuizen
- - - woonhuizen naar vormelijk type
- - - - arbeiderswoningen
- - - - bungalows
- - - - burgerhuizen
- - - - - stenen
- - - - domus
- - - - dorpswoningen
- - - - herenhuizen
- - - - hutten
- - - - - plaggenhutten
- - - - Mulhousewoningen
- - - - noodwoningen
- - - - patiowoningen
- - - - servitudewoningen
- - - - stadspaleizen
- - - - stadswoningen
- - - - vakantiewoningen
- - - - villa's (bouwkundig erfgoed)
- - - - woonstalhuizen (archeologisch erfgoed)
- - woonplaatsen
- - - erven
- - - sites met walgracht
- - woonwijken
- - - arbeiderscités
- - - - beluiken
- - - - mijncités
- - - hoven
- - - parkwijken
- - - tuinwijken
- - - woonerven (woonwijken)
geomorfologische elementen en processen
- geomorfologische elementen
- - cuesta's
- - dalen
- - - doorbraakdalen
- - - droogdalen
- - - valleien
- - - - paleovalleien
- - depressies
- - - alluviale kommen
- - - dolines
- - - duinpannen
- - - niet-alluviale kommen
- - geologische ontsluitingen
- - grondverschuivingen
- - grondwateruittredingen
- - - bronnen
- - - kwelzones
- - heuvelrijen
- - heuvels
- - - donken
- - - duinen
- - - - duinen naar ligging
- - - - - kustduinen
- - - - - - jonge duinen
- - - - - - oude duinen
- - - - - landduinen
- - - - - rivierduinen
- - - - duinen naar verschijningsvorm
- - - - - paraboolduinen
- - - - - randwalduinen
- - - - gefixeerde duinen
- - - - stuifduinen
- - - restheuvels
- - kamlijnen
- - karstverschijnselen
- - meanders
- - - actieve meanders
- - - afgesneden meanders
- - - paleomeanders
- - microreliëfvormen
- - natuurlijke waterlopen
- - - beken
- - - kreken
- - - - actieve kreken
- - - - dode kreken
- - - rivieren
- - - - getijdenrivieren
- - natuurlijke watervlakken
- - - meren
- - - vennen
- - - wielen
- - plateaus
- - ruggen
- - - kreekruggen
- - - leemruggen
- - - oeverwallen
- - - zandleemruggen
- - - zandruggen
- - - - dekzandruggen
- - - - duinzandruggen
- - steilranden
- - - cuestafronten
- - - natuurlijke taluds
- - - plateauranden
- - - valleiranden
- - vlakten
- - - alluviale vlakten
- - - - kronkelwaardvlakten
- - - rivierterrassen
- - - strandvlakten
- - - wadvlakten
- - - - schorren
- - - - slikken
- geomorfologische processen
- - colluviale processen
- - eolische processen
- - estuariene processen
- - fluviatiele processen
- - karstische processen
- - litorale processen
- - mariene processen
- - periglaciale processen
- - tektonische processen
houtige beplantingen
- houtige beplantingen naar beheersvorm
- - etagebomen
- - gekandelaarde bomen
- - geschoren hagen
- - - gekruiste hagen
- - - gelegde hagen
- - - gevlochten hagen
- - geënte bomen
- - geënte struiken
- - hakhoutstoven
- - houtkanten
- - - houtwallen
- - kaphagen
- - klimplanten
- - knotbomen
- - leibomen
- - - leifruit
- - op (enen) stam gezette struiken
- - op struiken gezette bomen
- - opgaande bomen
- - snoeivormen
- - struiken
- - veteraanbomen
- houtige beplantingen naar functie
- - afsluitingshagen
- - devotiebomen
- - - heiligenbomen
- - - kapelbomen
- - - kruisbomen
- - fetisjbomen
- - - lapjesbomen
- - - spijkerbomen
- - gerechtsbomen
- - herdenkingsbomen
- - - geboortebomen
- - - vrijheidsbomen
- - - - vredesbomen
- - markeringsbomen
- - - bakenbomen
- - - focusbomen
- - - grensbomen
- - - hoekbomen
- - - kruispuntbomen
- - schermbeplantingen
- - sierhagen
- - - berceaus
- - vastleggingshagen
- - veekeringshagen
- - vruchtgoed
- - - bessenstruiken
- - - fruitbomen
- - - notenbomen of -struiken
- - welkomstbomen
- houtige beplantingen naar groepering
- - bomengroepen
- - - bomencirkels
- - - bomenclumps
- - - boomweiden
- - - bundelbomen
- - - quinconces
- - bomenrijen
- - hagen
- - individuele bomen
- - - solitaire bomen
- - struikenmassieven
- - struikenrijen
- houtige beplantingen naar locatie
- - tuin- en parkbeplantingen
klein erfgoed
- afsluitingen
- - balustrades
- - erfpijlers
- - haha's
- - hekken
- - hekpijlers
- - kettingpalen
- - omheiningsmuren
- - - fruitmuren
- - - - slangenmuren
- - - - verwarmde fruitmuren
- - tourniquets
- afstandsmarkeringen
- - kilometerpalen
- - mijlpalen
- amsterdammertjes
- bloembakken
- brievenbussen
- eendenkooien
- fonteinen
- - bedriegertjes
- gedenktekens
- - demarcatiepalen
- - oorlogsgedenktekens
- geodetische punten
- grensmarkeringen
- - grenspalen
- - grensstenen
- kanalen (klein erfgoed)
- kapellen (klein erfgoed)
- - betreedbare kapellen (klein erfgoed)
- - kastkapellen
- - - boomkapellen
- - - staakkapellen
- - Mariagrotten
- - niskapellen
- - - gevelniskapellen
- - - pijlerkapellen
- - ommegangen
- - - kruiswegen
- kruisen
- - calvariebergen
- - marktkruisen
- - wegkruisen
- lantaarns
- lapidaria
- observatoria
- palen
- - schandpalen
- - stadspalen
- roepstenen
- schildwachthuisjes
- sculpturen
- - beelden
- - - borstbeelden
- - - cultusbeelden
- - - - Christusbeelden
- - - - - Heilig Hartbeelden
- - - - heiligenbeelden
- - - - Mariabeelden
- - - hermen
- - - sfinxen
- - - standbeelden
- straatnaambordjes
- toegangsbruggen
- tuin- en parkelementen
- - arcades
- - grotten
- - - nympaea
- - - schelpengrotten
- - obelisken (tuin- en parkelement)
- - pergola's
- - priëlen
- - triomfbogen
- - tuinbruggen
- - - rotsbruggen
- - tuinpaviljoenen
- - - tuinpaviljoenen naar gebruik
- - - - astronomietorens
- - - - aubettes
- - - - belvedères
- - - - gloriëttes
- - - - theekoepels
- - - tuinpaviljoenen naar vorm
- - - - cabanes
- - - - gebouwde ruïnes (tuinpaviljoenen)
- - - - piramides (tuinpaviljoenen)
- - - - tempels (tuinpaviljoenen)
- - - - - monopteroi
- - - - - pagodes
- - - - - tholoi
- - - - Zwitserse chalets (tuinpaviljoenen)
- - tuinterrassen
- - tuintrappen
- - tuinvazen
- - vogeldrinkbakjes
- - watervallen
- - - cascades
- - zodenbanken
- uurwerken
- - bloemenuurwerken
- - vrijstaande uurwerken
- - zonnewijzers
- vlaggenmasten
- voetstukken
- waterpompen
- wegwijzers
- windschermen
- zitbanken
landschappelijke gehelen
- agrarische landschappen
- landinrichting
- - landinrichting naar cultuurtechniek
- - - bolle akkers
- - - celtic fields
- - - ontwateringen
- - - - polders
- - - - - droogmakerijen
- - - rabatten
- - - terrassen (landinrichting)
- - - uiterwaarden
- - - wateringen
- - - - spoelpolders
- - - - vloeiweiden
- - ontginningspatronen
- - - onregelmatige ontginningspatronen
- - - regelmatige ontginningspatronen
- - - - blokvormige ontginningspatronen
- - - - - dambordvormige ontginningspatronen
- - - - lineaire ontginningspatronen
- - - - stervormige ontginningspatronen
- - - - strookvormige ontginningspatronen
- - - - - opstrekkende ontginningspatronen
- - perceelsgrenzen
- landschappen naar verschijningsvorm
- - gesloten landschappen
- - - bocagelandschappen
- - halfopen landschappen
- - - compartimentenlandschappen
- - - coulissenlandschappen
- - open landschappen
onderdelen van gebouwen en structuren
- binnenplaatsen
- - voorpleinen
- daken
- deuren
- gevels
- - ingangsomlijstingen
- huistorens
- interieur
- - liften
- - muurschilderingen
- kelders
- onderdelen van religieuze gebouwen
- - onderdelen van kerken en kapellen
- - - crypten
- - - interieurelementen van kerken en kapellen
- - - - altaren
- - - - doksalen
- - - - orgels
- - - kapellen (gebouwonderdelen)
- - - kerktorens
- - - koren
- - - portalen
- - - sacristieën
- - - schepen (gebouwonderdelen)
- - - - middenbeuken
- - - - zijbeuken
- - - transepten
- - onderdelen van kloosters en abdijen
- - - dormitoria
- - - kapittelzalen
- - - pandgangen
- - - refectoriums
- - - scriptoria
- poorten (gebouwonderdelen)
- reclamemuurschilderingen
- stoommachines
- verdedigingswerkonderdelen
- - bastions
- - borstweringen
- - chicanes
- - glacis
- - kazematten
- - lunetten
- - motteheuvels
- - neerhoven
- - opperhoven
- - wachtposten
- - weergangen
open ruimte
- driesen
- executieplaatsen
- galgenvelden
- openbare pleinen
- openbare trappen
- slagvelden
specifieke vegetaties
- autochtone vegetaties
- muurvegetaties
- oudbosvegetaties
- stinzenvegetaties
tuinen en parken
- parken
- - private parken
- - publieke parken
- - - devotieparken
- - - - Mariaparken
- - - herinneringsparken
- - - stadsparken
- tuinen
- - boerentuinen
- - collectietuinen
- - - arboreta
- - - fructuaria
- - - pineta
- - kapelhoven
- - kloostertuinen
- - natuurtuinen
- - - heemtuinen
- - - heidetuinen
- - - moerastuinen
- - nutstuinen
- - - kruidentuinen
- - - - medicinale tuinen
- - - moestuinen
- - - - omhaagde moestuinen
- - - - ommuurde moestuinen
- - - schooltuinen
- - - volkstuinen
- - pastorietuinen
- - siertuinen
- - - beeldentuinen
- - - bloementuinen
- - - - rozentuinen
- - - Chinese tuinen
- - - cottagetuinen
- - - daktuinen
- - - doolhoven
- - - Japanse tuinen
- - - labyrinten
- - - parterretuinen
- - - - bloemenparterres
- - - - broderieparterres
- - - - grasparterres
- - - - - bowling greens
- - - - knopentuinen
- - - - oranjerieparterres
- - - - waterparterres
- - - rotstuinen
- - - - alpentuinen
- - - terrastuinen
- - - verdiepte tuinen
- - - villatuinen
vaartuigen
- vaartuigen naar functie
- - baggervaartuigen
- - drijvende werktuigen
- - kerkschepen
- - loodsboten
- - marineschepen
- - onderzoeksschepen
- - passagiersschepen
- - pleziervaartuigen
- - politieschepen
- - reddingsvaartuigen
- - sleep- en duwboten
- - veerponten
- - vissersschepen
- - vrachtschepen
- - woonschepen
- vaartuigen naar vaargebied
- - binnenschepen
- - kustvaarders
- - zeeschepen
- - zeewaardige binnenschepen
- vaartuigen naar voortstuwing
- - motorschepen
- - motorzeilers
- - stoomschepen
- - vaartuigen zonder eigen aandrijving
- - zeilschepen
voertuigen
- spoorrijtuigen